CONTACT

Impetus 360

Het leiderschapskompas

Het nieuwe leiderschap

Een evidence-based leiderschapskompas

De variëteit aan leiderschapsgedrag kan grafisch weergegeven worden aan de hand van een cirkel (of leiderschapskompas).

Het impetus360 kompas bestaat uit twee dimensies of assen die elk een continuüm vormen.

De eerste dimensie (op de X-as; d.i. de horizontale as) maakt een onderscheid tussen de mate waarin een leidinggevende een behoefteondersteunende stijl (d.i. autonomieondersteuning en structuur) hanteert, relatief ten opzichte van een meer behoefteondermijnende stijl (d.i. controle en chaos).

De tweede dimensie (op de Y-as; d.i. verticale as) maakt een onderscheid tussen leidinggevenden op vlak van directiviteit, gaande van laag directief (d.i. autonomieondersteuning en chaos) tot hoog directief (d.i. structuur en controle).

Motiverend leiderschap

een combinatie van autonomie-ondersteuning en structuur

Het kwadrant rechtsboven wijst op de mate waarin je als leidinggevende de behoefte aan autonomie van je medewerkers gaat ondersteunen. Dit kan je doen door participatief en afstemmend te werk te gaan.

Het kwadrant rechtsonder wijst op de mate waarin je als leidinggevende structuur biedt aan je medewerkers. Dit kan je doen door duidelijkheid te bieden en hierin te begeleiden.

De meest motiverende aanpak die ja als leidinggevende kan hanteren is een combinatie van beide, met name het bieden van structuur en kader en het bieden van autonomie binnen dit kader.

Situeer je je als leidinggevende vaak in het ene of het andere kwadrant, dan verhoogt het risico om over te hellen naar de valkuilen van structuur of autonomie-ondersteuning, met name controle of chaos.

Lees hieronder verder en bekijk de filmpjes waarin enkele valkuilen worden uitgelegd.

Autonomie-ondersteuning

Autonomie-ondersteunende leidinggevenden werken vanuit het perspectief van de medewerkers en proberen initiatief bij hen te stimuleren, zodat ze zich vrijwillig inspannen voor hun job.

Zo kan een leidinggevende de autonomie van medewerkers ondersteunen door in dialoog te gaan en keuzes te bieden (d.i. participatieve benadering) of door de taakinhoud af te stemmen op de interesses van medewerkers of een zinvolle duiding te geven wanneer inspraak niet mogelijk of wenselijk is (d.i. afstemmende benadering).

De valkuil van autonomie-ondersteuning

Participatie en chaos

Structuur

Structurerende leidinggevenden geven houvast aan medewerkers, zowel met betrekking tot de inhoud van hun job als op vlak van regels en afspraken, zodat medewerkers zich bekwaam voelen om een gewenst resultaat neer te zetten.

Ook structuur valt uiteen in twee zones, waarbij een leidinggevende de competentieontwikkeling van medewerkers kan ondersteunen door gepaste hulp te bieden en constructieve feedback te geven (d.i. begeleidende benadering) of door duidelijke verwachtingen te communiceren en consequent op te volgen (d.i. verhelderende benadering).

De valkuil van structuur

De expert als leidinggevende

Chaos

Chaotische leidinggevenden laten de medewerkers aan hun lot over, zodat het verwarrend is voor medewerkers wat ze dienen te doen, hoe ze zich dienen te gedragen en hoe ze hun vaardigheden kunnen ontplooien.

Chaos valt uiteen in een opgevende benadering, waarbij een leidinggevende de medewerkers hun eigen gang laat gaan en een meer afwachtende benadering, waarbij een leidinggevende de kat uit de boom kijkt en ziet hoe de zaken lopen alvorens actie te ondernemen.

Controle

Controlerende leidinggevenden dwingen medewerkers om zich te gedragen of te denken op een door hen voorgeschreven wijze. Ze drukken hun agenda en eisen door, wat medewerkers daar ook mogen van denken.

Controle omvat een eisende benadering, waarbij een leidinggevende verwachtingen oplegt aan medewerkers en hen op een dwingende wijze oproept tot discipline, en een dominerende benadering, waarbij een leidinggevende meer de persoonlijke aanval inzet op de medewerkers.

Via een situationele vragenlijst brengen we je leiderschapsprofiel in kaart en bekijken we samen hoe je als leidinggevende verder kan groeien.

Neem contact met ons op

Inzicht in je eigen leiderschapsprofiel

Een bevraging van jezelf en je team