CONTACT

Evidence-based HR

Evidence-based HR

Het DNA van Impetus Academy

Een sterk theoretisch fundament: de Zelf-Determinatie Theorie of ABC model als wetenschappelijk referentiekader

Gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten

De dienstverlening van Impetus Academy is integraal geënt op een sterk wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie, de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Ryan & Deci, 2017), waarvan de relevantie voor de werkcontext reeds veelvuldig is aangetoond. Met een historiek van 40 jaar wetenschappelijk onderzoek en duizenden studies wereldwijd is de ZDT het leidende referentiekader om naar de motivatie, betrokkenheid en het welbevinden van mensen te kijken. We maakten een kleine selectie van basisartikelen hier.

Als spin-off van de Universiteit Gent bevindt Impetus Academy zich aan de bron van wetenschappelijk onderzoek naar de ZDT en de toepassing ervan in diverse contexten. De oprichting vloeide immers voort uit het jarenlange wetenschappelijke onderzoek van Prof. Nathalie Aelterman, die aan de wieg stond van het impetus360 leiderschapskompas, en Prof. Maarten Vansteenkiste, één van ’s werelds meest vooraanstaande en geciteerde wetenschappers in het vakgebied van de motivatiepsychologie.

Door de sterke band met het academisch veld is de dienstverlening van Impetus Academy steeds gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Hierbij zet Impetus Academy sterk in op de doorvertaling van deze theoretische kennis en inzichten naar haar praktijkgericht aanbod.

Daar waar de wetenschappelijke evidentie ontbreekt, zal Impetus Academy zelf wetenschappelijk onderzoek uitvoeren of samenwerken met onderzoeksgroepen om praktijkgestuurde vragen te beantwoorden. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen onderzoek en praktijk: nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden zuurstof voor de praktijk, omgekeerd rijkt de praktijk ook ideeën en data aan voor verder onderzoek. Met de oprichting van de spin-off beogen we ook een maatschappelijk engagement. Zo vloeit een deel van onze omzet terug naar de universiteit onder de vorm van royalties en de verzamelde data worden gevaloriseerd in wetenschappelijke publicaties.

Wetenschappelijk gevalideerde metingen

Via organisatie- en/of leiderschapsscans wordt inzicht beoogd in de belangrijkste motivationele processen binnen organisaties en tussen mensen. Alle scans van Impetus Academy bestaan uit betrouwbare en wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten. Dit laat toe om wetenschappelijk onderbouwde conclusies te trekken op basis van de resultaten en concrete acties te formuleren die de duurzame groei van de organisatie en haar medewerkers vooropstelt.

Afhankelijk van de specifieke vragen en gewenste inzichten van de klant, kan de samenstelling van schalen in de scan variëren. Zo garandeert Impetus Academy de klanten steeds een maximale betrouwbaarheid en kwaliteit met maximale flexibiliteit en pragmatiek.

Co-creatie in functie van validiteit en betrouwbaarheid

Impetus Academy draagt co-creatie en maatwerk hoog in het vaandel. Zo kan maximaal aansluiting gevonden worden bij de context van de organisatie, waarbij ook de hoogst mogelijke ecologische validiteit wordt beoogd. Bij co-creatie zorgt de wetenschappelijke expertise van Impetus Academy er dan voor dat er steeds gestreefd wordt naar de ontwikkeling van kwalitatieve, betrouwbare en valide instrumenten.

Kritische ingesteldheid en kwaliteitszorg

In haar manier van werken hanteert Impetus Academy diezelfde kritische ingesteldheid die eigen is aan kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. In alle fasen van de dienstverlening worden het theoretisch kader van de ZDT en de beschikbare wetenschappelijke evidentie als toetssteen gebruikt om de best mogelijke keuzes te maken en meest adequate oplossingen te bieden. De standpunten die Impetus Academy inneemt zullen daardoor ook steeds datagedreven en fact-based zijn.

Evaluatie van effectiviteit

Impetus Academy streeft naar een steeds hogere effectiviteit in de dienstverlening. Daar waar acties, interventies of trainingen voorafgegaan werden door nulmetingen, zal Impetus Academy steeds voorstander zijn om eigen interventies te evalueren op z'n effectiviteit aan de hand van na-metingen. Zo wordt ten allen tijde vinger aan de pols gehouden, kan tijdig worden bijgestuurd, en kan de effectiviteit van de dienstverlening ook worden geobjectiveerd en wetenschappelijk worden getoetst.

Continue kwaliteitsbewaking

Impetus Academy stelt een cultuur van permanene kwaliteitszorg en -verbetering voorop. Ze deinst er niet dan ook niet voor terug de inhoud en werkwijze van haar dienstverlening voortdurend in vraag te stellen en te optimaliseren. Via accreditatie wenst Impetus Academy trainingsorganisaties en onafhankelijke trainers sterker te maken in het aanbieden van trainingen over motiverend leiderschap, die gestoeld zijn op het sterk wetenschappelijk onderbouwd theoretisch kader van de ZDT, en hen hierin te begeleiden en op te volgen teneinde een blijvende kwaliteitsgarantie te kunnen bieden.